Image
Audyty nieruchomości
Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem zakresu prac projektowych i możliwości realizacji zamierzenia.
Zobacz więcej
Image
Projekty z uzgodnieniami
Wykonujemy kompletny Projekt Budowlany, zawierający wszystkie projekty branżowe, łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
Zobacz więcej
Image
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
Na wszystkie realizowane projekty uzyskujemy pozwolenie na budowę
Zobacz więcej

JAK DZIAŁAMY

W ramach prac projektowych dla branży paliwowej oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla projektowanych stacji paliw wraz z infrastrukturą oraz na potrzeby baz paliwowych.

1
Audyt nieruchomości
Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem projektu. Podstawą jest zweryfikowanie „potrzeb” dot. konkretnej nieruchomości, na której ma powstać stacja paliw i określenie zakresu prac projektowych oraz możliwości skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną. Jeżeli nieruchomość nie ma zjazdu publicznego to jest moment, na dogłębne sprawdzenie możliwości skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną (!)
Zamówienie map i geologii
2
Pobieramy z ośrodka geodezyjnego mapy i zamawiamy mapę do celów projektowych, Aby poznać specyfikę gruntu, poziom wód gruntowych i zaprojektować najodpowiedniejszy i przy tym najekonomiczniejszy sposób posadowienia stacji, zbiorników – wykonujemy
rozpoznanie geologiczne gruntu.
3
Przygotowanie koncepcji dla Inwestora + konsultacje z Inwestorem
Posiadając podstawowe dane (mapy i geologię) oraz znając potrzeby Inwestora przystępujemy do przygotowania koncepcji, którą na bieżąco omawiamy i uzgadniamy z Zamawiającym.
Część projektowa
4
Po uzgodnieniu koncepcji, występujemy o warunki na dostawę wody, odbiór ścieków i wód deszczowych, dostawę energii elektrycznej, gazu. Przy stanowiskach archeologicznych wstępnie uzgadniamy warunki z Konserwatorem zabytków. Wykonujemy Projekt Budowlany w tym projekty branżowe oraz Plan Zagospodarowania Terenu i Projekt drogowy (zjazd z drogi publicznej). Równolegle trwają prace dla projektu drogowego.
5
Część Środowiskowa
Ta część jest wykonywana po uzgodnieniu koncepcji. Obejmuje prace wynikające z cech nieruchomości i obowiązujących przepisów. Najważniejszym jest przygotowanie Karty Informacyjnej dla planowanego Przedsięwzięcia (KIP) i uzyskanie Decyzji Środowiskowej. Aby przygotować KIP, mogą być potrzebne np. badania poziomu hałasu. Bardzo często z uwagi na odprowadzanie wód deszczowych, lub inne cechy nieruchomości koniecznym jest wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie Decyzji wodno-prawnej z Wód Polskich. Przy Decyzji Środowiskowej jest możliwym, że organ ją wydający nakaże wykonać Raport środowiskowy.
Uzgodnienia Projektu Budowlanego
6
Ostatnim etapem jest uzyskanie dla projektu niezbędnych uzgodnień, którymi są: Przeciw pożarowe
Sanitarne
BHP
Konserwator zabytków – jeżeli istnieje taki wymóg (występuje np. stanowisko archeologiczne)
7
Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę
Uzyskanie Decyzji o Pozwolenie na Budowę
8

Czas realizacji Projektu Budowlanego z uzgodnieniami jest różny, w zależności od zakresu projektu, specyfiki działki i jej „wymagań”, uzgodnień oraz wymogów organów uzgadniających. Należy przyjąć ok. 8 do12 m-cy.

Jak działamy – etapy procesu projektowego dla Stacji Paliw

W ramach projektów drogowych, oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami czy decyzjami lokalizacyjnymi dla całej inwestycji łącznie z otoczeniem dla projektów budowlanych: budowy i przebudowy dróg, chodników oraz parkingów

1
Audyt nieruchomości
Podstawą jest zweryfikowanie potrzeb Inwestora. Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem zakresu prac projektowych i możliwości realizacji zamierzenia.
Zamówienie map i geologii
2
Pobieramy z ośrodka geodezyjnego mapy i zamawiamy mapę do celów projektowych. W poszczególnych przypadkach wykonujemy rozpoznanie geologiczne, które pozwoli poznać specyfikę gruntu, poziom wód gruntowych, aby ostatecznie dobrać najodpowiedniejszą technologię.
3
Przygotowanie koncepcji dla Inwestora + konsultacje z Inwestorem
Posiadając podstawowe dane (mapy i geologię) oraz znając potrzeby Inwestora przystępujemy do przygotowania koncepcji, którą na bieżąco omawiamy i uzgadniamy z Zamawiającym.
Część projektowa
4
Po uzgodnieniu koncepcji, występujemy o warunki na odbiór wód deszczowych, a przy realizacji projektu oświetlenia ulicznego o warunki od dostawcy energii elektrycznej. Uzgadniamy kolizje w zakresie istniejącej infrastruktury z poszczególnymi zarządcami sieci. Przy stanowiskach archeologicznych wstępnie uzgadniamy warunki z Konserwatorem zabytków.
Następnie wykonujemy Projekt Budowlany w tym projekty branżowe oraz Plan Zagospodarowania Terenu.
5
Część Środowiskowa
Ta część jest wykonywana po uzgodnieniu koncepcji i w zależności od specyfiki oraz zakresu danego zadania projektowego. Przy projektach drogowych najczęściej dotyczy wykonania operatu wodno-prawnego, niekiedy uzyskania Decyzji wodno-prawnej z Wód Polskich.
Uzgodnienia Projektu Budowlanego
6
Ostatnim etapem jest uzyskanie dla projektu niezbędnych uzgodnień, którymi m.in. są: ZUD – uzgodnienie dokumentacji projektowej
Konserwator zabytków – jeżeli istnieje taki wymóg
7
Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę
Uzyskanie Decyzji o Pozwolenie na Budowę
8

Czas realizacji Projektu Budowlanego z uzgodnieniami jest różny, w zależności od zakresu projektu, specyfiki działki i jej „wymagań”, uzgodnień oraz wymogów organów uzgadniających. Należy przyjąć ok. 8 do12 m-cy.

Niektóre zrealizowane projekty budowlane

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

mgr.inż. Monika Konarska-Korejko

Team member
W trakcie prac projektowych jesteśmy w stałym kontakcie z Inwestorem. Pilnujemy terminów, ostrzegamy przed zagrożeniami, mobilizujemy innych uczestników procesu projektowego do działania. Takim działaniem nadajemy tempo pracy wszystkim uczestnikom inwestycji i unikamy największego kosztu – straty czasu. Zapraszamy do współpracy!
Siedziba firmy

59-220 Legnica ul. Libana 5

NIP 897 106 70 34

Telefony
Adresy Email